Subpage header

Čistírny odpadních vod

Nabízíme čistírny odpadních vod v rozsahu od 4 do 600 ekvivalentních obyvatel pro chaty, chalupy, rodinné domky, rekreační zařízení, hotely atd..

Pro rodinné domy

Tato čistírna je určena pro 2 – 7 obyvatel

Čistírny odpadních vod typ DČB 4K, 5K

Biologické čistírny odpadních vod s rotačním biokontaktorem balené, celoplastová. Zařízení pro čištění splaškových odpadních vod z objektů, které není možné pro svoji polohu, nebo z jiných důvodů připojit na stávající kanalizační systém a nebo tento systém není vybudován.

Popis čistírny DČB 4K a 5K

DČB 4K, 5K slouží k čištění splaškových odpadních vod z bytových zařízení, obytných lokalit, zemědělských usedlostí, rekreačních zařízení s počtem 2 – 7 ekvivalentních obyvatel (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g.den-1 a množstvím odpadních vod 150 l.den-1). Výchozím podkladem pro návrh a umístění DČB 4K, 5 K jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů.


Technické údaje čistíren


Parametr

DČB 4K

DČB 5K

Základní rozměry [mm]

1500 x 1600

2000 x 1900

Hmotnost [kg]

250

350

Pohon biorotoru elektromotorem

120W/400 V

120W/400 V

Qd (m3/d)

0,6 m3

1 m3


Vpusť pro napojení na kanalizaci je provedena polypropylenovou trubkou o průměru 160/150 mm, vyústění polypropylenovou trubkou o průměru 110/90, případně dle požadavku odběratele. Pro správnou funkci ČOV je třeba ČOV navrhovat jak s ohledem na maximální průtok a celkové denní zatížení, tak i s ohledem na mezní koncentraci BSK5 400 mg.l -1. Při vyšších koncentracích je nutno projednat návrh ČOV s výrobcem. ČOV dosahuje při maximálním hydraulickém i látkovém zatížení hodnotu BSK5 na odtoku do 25 mg.l -1.

Popis čistírny odpadních vod – typ DČB 4K

DČB 4K tvoří nádrž z IPP. Všechny části nádrže s vyjímkou hřídele biorotoru, ložisek a pohonu jsou zhotoveny z integrálního polypropylenu. Nádrž je uzavřena krytem z polypropylenových desek odolných proti působení UV záření. Kryt je nepochůzný!V plastové nádrži jsou přepážkami nebo nornými stěnami vytvořeny dílčí funkční prostory pro:

* odloučení lehkých a plovoucích látek
* usazování suspendovaných látek
* vyhnívání (anaerobní stabilizaci kalů)
* separaci kalových vloček z vyčištěných vod

Funkce čistírny DČB 4 K

Technologie čištění odpadních vod vychází z aerobního procesu, kde organické látky jsou odstraňovány činností mikroorganismů (syntéza a znásobování aerobních bakterií) za přístupu vzdušného kyslíku. Působením mikrobiologického osídlení, které narůstá na členité ploše biokontaktoru, dochází k postupnému snižování obsahu organických látek a ke snižování obsahu dusíkatých látek. Při vyřazení strojního zařízení z chodu probíhá proces čištění jako v septiku a není třeba zřídit odtok.Čištěná voda natéká do zařízení z kanalizace vstupním hrdlem (1) do usazovacího prostoru (2), kde se odloučí jak lehké a plovoucí látky, tak i odsedimentují hrubé látky a nečistoty, které jsou shromažďovány ve vyhnívacím prostoru. Dále voda natéká biozony s biokontaktorem (3). Vyčištěná voda protéká do dosazovacího prostoru a odtud výtokem ven (4).

Popis ČOV DČB 5 K

DČB 5 K tvoří nádrž z IPP. Všechny části nádrže s vyjímkou hřídele biorotoru, ložisek a pohonu jsou zhotoveny z integrálního polypropylenu. Nádrž je uzavřena krytem z polypropylenových desek odolných proti působení UV záření. Kryt je nepochůzný!
V plastové nádrži jsou přepážkami nebo nornými stěnami vytvořeny dílčí funkční prostory pro:

* odloučení lehkých a plovoucích látek
* usazování suspendovaných látek
* vyhnívání (anaerobní stabilizaci kalů)
* separaci kalových vloček z vyčištěných vod

Funkce čistírny DČB 5K

Technologie čištění odpadních vod vychází z aerobního procesu, kde organické látky jsou odstraňovány činností mikroorganismů (syntéza a znásobování aerobních bakterií) za přístupu vzdušného kyslíku. Působením mikrobiologického osídlení, které narůstá na členité ploše biokontaktoru, dochází k postupnému snižování obsahu organických látek a ke snižování obsahu dusíkatých látek.

Při vyřazení strojního zařízení z chodu probíhá proces čištění jako v septiku a není třeba zřídit odtok. Čištěná voda natéká do zařízení z kanalizace vstupním hrdlem (1) do usazovacího prostoru (2), kde se odloučí jak lehké a plovoucí látky, tak i odsedimentují hrubé látky a nečistoty, které jsou shromažďovány ve vyhnívacím prostoru. Dále voda natéká do prostoru biozóny (3), kde se otáčí biokontaktor (4).

Ten je klecového typu a nosičem přisedlých mikroorganismů jsou zde drobné plastové elementy. V biozóně se voda působením mikroorganismů čistí. Čerpací zařízení stále odčerpává vodu z akumulačního prostoru (2) do prostoru (3), což zabezpečuje stálý akumulační objem min. 400 litrů. Součástí biorotoru je i dopravní koreček, vracející kal z biozóny zpět do usazovacího prostoru. Vyčištěná voda protéká dutým středem biorotoru přes odplyňovací koryto (5) do usazovacího prostoru (6). Množství odtékající vody lze regulovat stavitelným přepadem. Usazený kal je z dosazovacího prostoru vymýván odtokovou šachtou (7) zpět do biozóny. Vyčištěná voda odtéká z dosazovacího prostoru odtokovým hrdlem (8).

Podkladní betonová deska O 2 600 mm,tloušťka podle únosnosti terénu. Rovinnost desky ± 5 mm. Vtok trubka 160/150, osa vtoku je 1365 mm nad základnou ,odtok trubka 110/90.