Subpage header

Plastové nádrže, výroba na zakázku

K dalším výrobkům z plastu patří plastové septiky různých tvarů - jak typové řady, tak septiky vyráběné na zakázku, dále sedimentační nádrže, plastové nádrže pro chemický, potravinářský průmysl. Vyrábíme také doplňující zařízení pro čistírny odpadních vod a to - měrné šachty, pískové filtry.

Sedimentační nádrže

Plastové sedimentační nádrže jsou převážně hranaté nádrže určené k zachycení různých druhů znečištěných vod a následné separaci kalů.

Sedimentační jímky s horizontálním průtokem se používají všude tam, kde je potřeba zachytit znečistěné vody a následnou separací hrubých nečistot (písek, štěrk, okuje, ropné produkty ap.). Jímky mohou být instalovány v provozech :

* předčištění odpadních vod v čistírenských technologiích
* čištění dešťových a oplachových vod ze stavebnictví , pískových a štěrkových lomů ap.
* vody z praní zemědělských produktů - brambory, řepa, kořenová zelenina
* mycích ramp nákladních a osobních vozů,odstavných ploch např. zemědělské techniky, parkovišť atd.
* hrubé předčištění odpadních vod před nátokem na odlučovače ropných látek.

Vhodnost použití sedimentačních jímek doporučujeme konzultovat s výrobcem.

Provedení a popis

Plastové sedimentační jímky jsou řešeny jako hranaté nádrže sestavené převážně z plastových žebrovaných desek tzv. stěnových prvků. V čelní stěně (rovné nebo šikmé), je umístěno vtokové hrdlo, nádrž je opatřena přelivovou přepážkou a nornou stěnou. Znečistěná voda přitéká do jímky vtokovým hrdlem, v první komoře dochází k prosté sedimentaci částic těžších než voda a ty se zachycují před přelivovou přepážkou. Látky lehčí, plovoucí na hladině zachytí norná stěna, která zabraňuje plovoucím nečistotám a ropným látkám proniknout do odtokové části , která je řešena gravitačně nebo tlakově. Usazené kaly v jímce se vyberou po odčerpání vody pomocí ruční mechanizace, nebo plastovou škrabkou tak, aby nedošlo k případnému poškození plastové jímky.

Materiál

Použitý materiál na výrobu sedimentačních jímek je tuzemský strukturně lehčený polypropylen - MOSTEN 52492. Víka nádrží, na které budou přímo působit povětrnostní vlivy, se zhotovují z materiálu s úpravou proti působení vlivu UV záření.

Montáž

Montáž (usazení) sedimentačních jímek si provádí odběratel sám, podle projektové dokumentace. Usazení jímky se předpokládá do stavební jámy na základovou betonovou nebo železobetonovou desku, s rovinností ± 5 mm ve všech směrech a následné obetonování formou ztraceného bednění nebo obsypání zeminou. Požadavek na obetonování je dán místními podmínkami, velikostí jímky, výškou hladiny spodní vody, umístěním v blízkosti komunikace, nebo nutností pojezdného provedení. V případě obetonování doporučuje dodavatel současně s postupným připouštěním vody rovnoměrně obetonovat jímku po celém obvodu. Tím se vyrovnávají vnitřní a vnější tlaky na stěny nádrže a předejde se nežádoucím deformacím stěn, případně posunu nádrže po podkladní desce.

UPOZORNĚNÍ: Nádrže volně uložené a naplněné vodou nutno chránit proti nebezpečí roztržení mrazem !

Zkoušení

Každá jímka je odzkoušena na vodotěsnost dle ČSN 750905. Součástí dodávky je protokol o provedení této zkoušky.

Osazení kruhové nádrže do terénu

Obetonování stěn nádrže provádět při současném napouštění vodou.

Osazení hranaté nádrže do terénu

Obetonování stěn nádrže provádět při současném napouštění vodou.