Subpage header

Čistírny odpadních vod

Nabízíme čistírny odpadních vod v rozsahu od 4 do 600 ekvivalentních obyvatel pro chaty, chalupy, rodinné domky, rekreační zařízení, hotely atd..

Pro rekreační zařízení

Tato čistírna je určena pro 5 – 7 obyvatel

Čistírny odpadních vod typ DČB 5

Biologická čistírna odpadních vod s rotačním biokontaktorem balená, celoplastová, typ DČB 5 (dále jen DČB 5) je zařízení pro čištění splaškových odpadních vod z objektů, které nejdou pro svoji polohu, nebo z jiných důvodů připojit na stávající kanalizační systém a nebo tento není vybudován.

DČB 5 slouží k čištění splaškových odpadních vod z bytových zařízení, obytných lokalit, zemědělských usedlostí, rekreačních zařízení s počtem 5 – 7 ekvivalentních obyvatel (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g.den-1 a množstvím odpadních vod 150 l.den-1). Výchozím podkladem pro návrh a umístění DČB 5 jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů.Technické údaje čistírny DČB 5


Parametr DČB 5
Základní rozměry [mm] 2160 x 1510 x 2015
Hmotnost [kg] 550
Pohon biorotoru elektromotorem 120W/400 V
Qd (m3/d) 1 m3

Vpusť pro napojení na kanalizaci je provedena polypropylenovou trubkou o průměru 225/l95 mm, vyústění polypropylenovou trubkou o průměru 110/90, případně dle požadavku odběratele. DČB 5 zpracuje denně až 1 m3 splaškových odpadních vod s celkovým znečištěním BSK5 do 0,5 kg. Pro správnou funkci ČOV je třeba ČOV navrhovat jak s ohledem na maximální průtok a celkové denní zatížení, tak i s ohledem na mezní koncentraci BSK5 400 mg.l-1. Při vyšších koncentracích je nutno projednat návrh ČOV s výrobcem. ČOV dosahuje při maximálním hydraulickém i látkovém zatížení hodnotu BSK5 na odtoku do 25 mg.l-1.

Popis čistírny odpadních vod – typ DČB 5

DČB 5 tvoří nádrž z polypropylenových stěnových prvků o vnějších rozměrech
2160 x 1510 mm a výšce 2015 mm. V plastové nádrži jsou přepážkami nebo nornými stěnami vytvořeny dílčí funkční prostory pro:

* odloučení lehkých a plovoucích látek
* usazování suspendovaných látek
* vyhnívání (anaerobní stabilizaci kalů)
* separaci kalových vloček z vyčištěných vod

Všechny části nádrže s vyjímkou hřídele biorotoru, ložisek a pohonu jsou zhotoveny z integrálního polypropylenu. Nádrž je uzavřena krytem z černých polypropylenových desek odolných proti působení UV záření. Kryt je nepochůzný. Nádrž je konstruována proti vnitřnímu přetlaku čištěné vody i proti vnějšímu přetlaku zeminy.

Funkce čistírny DČB 5

Technologie čištění odpadních vod vychází z aerobního procesu, kde organické látky jsou odstraňovány činností mikroorganismů (syntéza a znásobování aerobních bakterií) za přístupu vzdušného kyslíku. Působením mikrobiologického osídlení, které narůstá na členité ploše biokontaktoru, dochází k postupnému snižování obsahu organických látek a ke snižování obsahu dusíkatých látek. Při vyřazení strojního zařízení z chodu probíhá proces čištění jako v septiku a není třeba zřídit odtok. Čištěná voda natéká do zařízení z kanalizace vstupním hrdlem (1) do usazovacího prostoru (2), kde se odloučí jak lehké a plovoucí látky, tak i odsedimentují hrubé látky a nečistoty, které jsou shromažďovány ve vyhnívacím prostoru (3). Dále voda protéká do prostoru (4), ve kterém se otáčí biokontaktor (5). Zde se voda biologicky čistí. Biologicky vyčištěná voda je biorotorem vynášena do žlabu (6) a odváděna do dosazováku (7), který je rozdělen na část (7a) se štěrbinou a část (7b). V části (7a) dochází k usazování kalu a kal je štěřbinou pulzovitě vracen do prostoru (4). Vyčištěná voda z hladiny prochází pak ještě dosazovákem (7b) a odtéká hrdlem (8).